Thursday, July 29, 2010

2[1]. WRITE UP ON DOMESTIC ENQUIRY

4/23/03                                                                                 3.WRITE UP ON DOMESTIC ENQUIRY

 

 

                            ×LôoLÞm  -  ®NôWûQ   ÕYeÏRÛm

   

 • ×Lôo GÝj§p úYiÓm
 • ×Lô¬u RuûU  -  ¾V SPjûR
 • T¦ ùNnVôûU
 • úYûX ¨ßjRj§p DÓTÓRp
 • ¸r T¥VôûU
 • JÝdLj§tÏ ÏkRLm
 • úYûXdÏ YWôûU
 • ùUÕYôL úYûX ùNnRp
 • TQm ûLVôPp

 

After termination/ retirement SPY¥dûL  GÓdL Ø¥VôÕ.      Retirement means condonation.

 •               úYûX ¨ßjRj§u úTôÕ ¾V SPjûR - Strike is not a misconduct ÕôiÓYÕ

              rules / standing order  

(2m)                LlTûX ×Vp RôdÏm úTôÕ AûR SLt\ áßRp - UôÛªLs úYûX ¨ßjRj§p CÚdÏm

              úTôÕ UßjRp - ¾V SPjûR ApX  G] ¾ol×   strike period p RYß ùNnRôp

              SPY¥dûL GÓdLXôm.    

 

                                                        ØRp ¨ûX ®NôWûQ   

 

 

 •               LhPôVm ApX.
 •               ØRp ¨ûX ®NôWûQ ¿§Uu\ úLôhTôh¥tÏ EhThPRpX.
 •                 Es[L ®NôWûQdÏ CÕ Uôtß substitute  ApX.
 •               ØRp ¨ûX ®NôWûQ«p TeùLÓdLôR LôWQj§]ôp ùRô¯Xô°dÏ GkR Tô§l×m CpûX.

                úSôdLm    JÝeÏ SPY¥dûL GÓdL úYiÓUô  úYiPôUô - BRôWm prima facie

              Es[Rô               Guß TôojRp  ×Lôo  ϱjÕ ARu genuiness  ϱjÕNkúRLm CÚkRôp.

 

                            ØRp ¨ûX ®NôWûQ SLp úLhL E¬ûU EiPô 

 

 •               ØRp ¨ûX ®NôWûQ ϱl©h¥ÚkRôp (Ït\lTj§¬dûL«p) ARu SLp ùLôÓdL úYiÓm.
 •               Ït\m úUp SPY¥dûL GÓdLlTPôUp RsÞT¥ ùNnVlTPôÕ ÁiÓm ×Õl©dL Ø¥VôÕ. 
 •               JlTkRm êXm WjÕ ùNnVlThP Ït\fNôhÓ ×Õl©dL CVXôÕ.
 •               ¨ûXVôûQ ©WLôWm LôWQm LôhP áßm A±®l× ùLôÓdLlTPTP úYiÓm.  ¿iP

              LôXUôL      showcause notice ùLôÓdLlTPô®hPôp Ït\m RsÞT¥ ùNnVlThPRôL 

              LÚRXôm(presumption)

 

 

 

 •               RiPû] ùLôÓdLôUúXô ApXÕ Ïû\kR RiPû] ùLôÓdLlThÓ    Ø¥dLlThP 

              ©WfNû]ûV    ÁiÓm GÝlT CVXôÕ. 

 •               ØR­p ®NôWûQ SPj§ A§p Ït\Ut\Ruß Gu\ Ø¥ÜdÏ YkÕ   úYûXdÏ

              GÓdLlThPYo    ¡¬ª]p YZd¡p Ït\m ¨Ú©dLlThP   LôWQj§tLôL ÁiÓm úYûX

              ¿dLm - SPY¥dûL   GÓdL CVXôÕ. 

 

GkR  NUVeL°p ®NôWûQ úRûY CpûX

 •               Standing order Rules Y¯ YûL CÚdL úYiÓm. 
 •               Nôh£Ls AfÑßjRlTPp   -Practically it is not  Enquiry Officer   AfÑßjRlTPp 

              possible   to hold enquiry

 

Ït\lTj§¬dûL NmUkRUôL   

 •               LôXm LPkÕ ùLôÓlTÕ  (Stale)    ùNpXôÕ.
 •               Ït\lTj§¬dûL ùLôÓdLôUp SPY¥dûL GÓlTÕ  CVtûL ¨V§  úLôhTôÓ ØWQô]Õ. 

 

Ït\lTj§¬dûL Vôo ùLôÓlTÕ

 

                 T¦ ¨VU] A§Lô¬ ApXÕ A§LôWm ùLôÓdLlThP A§Lô¬Rôu ùLôÓdL Ø¥Ùm

              Appellate Authority cannot give charge sheet .  example  KTC  Branch Manager, General  

              Manager - M.D

              A§LôWUt\Yo ùLôÓjRôp JÝeÏ SPY¥dûL ùNpXôÕ                ultra vires.

 

Ït\l Tj§¬dûL GlT¥ CÚdL úYiÓm. 

                 Ït\f NôhÓLs ùR°YôL CÚdL úYiÓm.  Vôo, GlúTôÕ. GkR    CPj§p GlT¥ SPkRÕ 

              Gu\  ®TWm úYiÓm

 •               vague charges     ùNpXôÕ.
 •               ùR°®pXôR Ït\fNôhÓ principles of natural judicicetÏØWQô]Õ.
 •               Ït\f NôhÓdÏ Ï±l©hP  Y¥Ym - T¥Ym úRûY«pûX

 

Ït\f NôhÓ Ï±lTôûQ«p á\lTPúYi¥VÕ

 •               JqùYôÚ ¨Lrf£Ùm JÚ R² Ït\NôhÓ
 •               Ït\j§u RuûU á\lTPúYiÓm.
 •               ®§Ls. `WjLuLs á\lTPôUp ùLôÓjRôp ùNpXôÕ Guß á\ Ø¥VôÕ. 
 •               ®§Ls - ¨ûXVôûQ«p Es[RtÏ UhÓúU Ït\fNôhÓ Tj§¬dûL  ùLôÓdL Ø¥Ùm. 
 •               Sôs - úSWm á\lTP úYiÓm. 
 •               HÑRp úTôu\ Ït\fNôhPL°p Gu] YôojûRL°p úT£]ôo Guß  ϱl©PlTPúYiÓm. 

 

 •               ùRôPokÕ ùNnVlTÓm Ït\UôL CÚkRôp Habitual Gu\   YôojûR CÚdL úYiÓm.
 •               ùRô¯Xô°dÏ ùR¬kR ùUô¯«p Ït\f NôhÓ ùLôÓdLlTP úYiÓm.
 •               Ït\f NôhÓ Tj§¬dûL«p RiPû] á\lTPdáPôÕ.predetermined Aind.
 •               Ït\f NôhÓ Ï±lTôûQ«p Vôo ×Lôo ùLôÓjRôo Guß á\úYiÓm.  A§p ùRôPo×ûPV 

                  Aû]jÕ Nôh£Lû[Ùm Ït\f  Nôh¥p á\ úYi¥V AY£Vm CpûX. 

 •               ×Lôo RôW¬u SLp Ït\lTj§¬dûLÙPu YZeLlTPúYiÓm.  YZeLlTPô®hPôp úLhÓ ùT\  

                 úYiÓm.  AlT¥Ùm ùLôÓdLô ®hPôp JÝeÏ SPY¥dûL ùNpXôÕ. 

 •               ¨oYôLm ¨û]jRôp Nôow ºh¥p §ÚjRm ùNnVXôm.   UôRm      ¡ZûU   Uôt\m.

 

T§p ùLôÓdL AYLôNm

 •               ¨ûXVôûQ«p ®§«p á\lTh¥ÚkRôp AkR SôhLÞdÏs T§p   ùLôÓdL úYiÓm. 
 •               1,2 Sôs Gu\ôp ¿¥l× úLhPôp ùLôÓdL úYiÓm. 
 •               Ït\f Nôh¥u RuûU ùTôÚjÕm voluminous in Nature áÓRp AYLôNm úLhLXôm. 
 •               ÑLªuûU  unavoidable ãr¨ûX LôWQUôL áÓRp AYLôNm    úLhLXôm.
 •               reasonable oppourtunity must  be given.

 

Ït\l  Tj§¬dûL GlT¥ Nôo×  ùNnRp   

 •               úS¬p ùLôÓdLXôm.
 •               T§Ü RTô­p AàlTXôm.
 •               certificate of posting can be persumed.
 •               T§Ü RTôp UßdLlThPôp AÕ Nôo× ùNnVlThPRôLúY LÚRlTÓm. 
 •               úSôh¥v úTôo¥Ûm úToLs AÕ served   BL GÓjÕd ùLôs[d Ø¥VôÕ
 •               ¨ûXVôûQL°p UôßThÓ á\ôU­ÚdÏm ThNj§p Tj§¬dûL«p ®[mTWm ùNnRp

              úYiÓm.    

    

Ït\f NôhÓdÏ T§p áßRp AûR T¬º­jRp

 •               T§p §Úl§LWUôL CpûX Gu\ôp ®NôWûQ ûYdLXôm.

                                                            1.                Ït\jûR Jl×d ùLôs[p.

 •               T§p áßYÕ                    2.               Ït\m ùNnV®pûX G] UßjRp
 1. ãr¨ûX LôWQUôL ùNnVlThPÕ ¨VôVm Gußm RYß

              CpûX   GußmáßYÕ

 1. R®odL Ø¥VôUp HtlThPÕ. 
 2.  
 •               T§­u RuûU                  1.                AkR CPj§p AkR NUVj§p CpûX úYß         

                                            JÚ CPj§p CÚkúRu Guß áßYÕ.

 1.               A§LôW YWm× Ï±jR BhúNTû] á\lTP úYiÓm. ØRu   

              ØRXôLTribunalp  3.  go  slow     Sôu úYûX ùNnVRVôWôL

                                                       

                                                        á±]ôp after thought CÚkÕm  JjÕûZl©pXôR§]ôp             

                                                        G]  á\lTÓm go  slow ùUÕYôL  HtThPÕ Guß áßYÕ. 

 1. T¯ YôeLp SPY¥dûL CÚkRôp AÕÜm  á\lTP úYiÓm.

        

 •               T§p Yôe¡V ©u× Rôu ®NôWûQ - ¨VôVUô] LôXj§tÏs    T§p ùLôÓdLlTPô®hPôp 

                  ®NôWûQ ûYdLXôm. Gv.£  ãr¨ûXûVl ùTôßjÕ EPú] ®NôWûQ ûYdLXôm.

 •               Jl×Rp YôdÏêXm LhPôVlTÓjRp AfÑßjRp Cu± CÚdL   úYiÓm.
 •               Jl×Rp YôdÏêXm ùLôÓjRôÛm ®NôWûQ SPj§P úYiÓm   A§p AYÚûPV Jl×Rp 

                  YôdÏêXm ùT\ úYiÓm.

 •               Uu²l× úLôÚRp JÚYûL Jl×RXôÏm £X NUVeL°p    úYßTPXôm.  ùNnV®pûX   

                 LÚ§]ôp Uu²dLÜm CjRûLV NUVeL°p  enquiring     SPjRlTP úYiÓm.

 •               Ït\f NôhÓdÏ T§p Yôe¡V ©u× - Ït\m ϱl©PôUp EPú] úYûX ¿dLm ùNnRp -   

              enquiry is must.

 

®NôWûQ  Øu²hÓ  RtLô­L úYûX ¿dLm 

  

 •               ®NôWûQ Øu²hÓ RtLô­L úYûX ¿dLm
 •               úYûX ¿dLm JÝeÏ SPY¥dûL«u Ø¥«p RiPû]VôL  ùLôÓdLXôm.
 •               Øu]RtÏ ©ûZlé§Vm EiÓ -  ©u]RtÏ ¡ûPVôÕ
 •               A§LôWm TûPjRYo Rôu NvùTuh ùNnV CVÛm   
 •               ®§ ¨ûXVôûQ«p á\lThPôp UhÓúU RtLô­L úYûX ¿dLm   ùNnV CVÛm.
 •               ®§L°p  á±]ôp UhÓúU ©uúR§«hÓ ùNnV CVÛm 
 •               RtLô­L úYûX ¿dLm - ¨ûXVôûQ«p á\lTP®pûX Gu\ôp   ØÝf NmT[m  

              ùLôÓdLlTPúYiÓm. 

 •               NvùTuvLû[ WjÕ ùNnÕ®hÓm ùRôPWXôm.

 

¡¬ª]p  YZdÏ  -  Õû\ ®NôWûQ 

  

 •               JúW ¾V SPjûR ÁÕ Õû\ ®NôWûQÙm  ¡¬ª]p  SPY¥dûLÙm   HtTPXôm. 
 •               CjRûLV NUVeL°p ¡¬ª]p YZd¡u Ø¥ûY G§oTôojÕ Õû\  ®NôWûQûV ¨ßj§ 

              ûYlTÕ £\kRÕ. 

 •               CÕ  LhPôVm  ApX (No Hard & fast rule)
 •               ¡¬ª]p YZdÏ Õû\ ®NôWûQ   ®NôWûQ«u RuûU ®j§VôNUô]Õ.  Evidance act 

              applicable - criminal enquiry   Not applicable domestic enquiry. 

 •               Domestic enquiry    Ït\fNôhÓ ¨Ú©dLlTPXôm.  AúR NUVm   ¡¬ª]p úLôoh¥p 

              ¨Ú©dLlTP ®pûX Guß áßXôm.  Õû\ ®NôWûQ A¥lTûP«p SPY¥dûL GÓdLXôm. 

              Vice versa.

 

 

 •               ¡¬ª]p úLôoh ¾ol× A¥lTûP«p SPY¥dûL GÓjÕ úYûX   ¿dLm ùNnRYûW

              appeal­p  YZdÏ WjÕ ùNnVlThPôp ÁiÓm úYûX ùLôÓdLlTP úYiÓm. 

 

®NôWûQ  SPjÕRp 

 •               Ït\m NôhPlThPYûW ®P áÓRXô] AkRv§p Es[ A§Lô¬   ®NôWûQ  ùNn§P 

              úYiÓm. 

 •               ®NôWûQ Vôo SPjR úYiÓm Guß A§LôWjûR ùLôÓdLXôm.
 •               Yd¸p SPjRXôm. 
 •               Nôo×  RuûU ϱjÕ  (®NôWûQ  A§Lô¬ )   
 •               Nôo× RuûU GuTÕ Nôh£VeLÞdÏ ØWQ]ôL ùNVpTÓYÕ -   NkúRLj§tÏ CPUô] 

              Øû\«p SPkÕ ùLôsYÕ.  ¨VôVUt\ Øû\«p JÚ NôodÏ NôoTôL SPkÕ ùLôsYÕ 

 •               SÓ  ¨ûXVô[WôL ùNVpTP úYiÓm. 
 •               Ït\f Nôh¥p ùRôPo× EûPVYo ®NôWûQ A§Lô¬VôL CÚdL   Ø¥VôÕ   NmTYjûR 

              úS¬p TôojRYo  Nôh£Vm A°lTYo. 

 •               Ït\lTj§¬dûL ùLôÓjR A§Lô¬úV ®NôWûQ A§Lô¬VôL CÚdLáPôÕ. 
 •                 F¯VúWôÓ A¥dL¥ NiûPúTôhÓ ÏúWôR U]lTôuûU EûPVYo ®NôWûQ A§Lô¬VôL 

              CÚdL áPôÕ.

 •               ¨§ Ttß pecuniary interest   Es[YoLs ®NôWûQ A§Lô¬VôL CÚdL Ø¥VôÕ.  - e.g. 

              share holder. 

 •               ®NôWûQ  A§Lô¬ ϱjÕ BhúNTm GÕÜm CÚkRôp ØR­úX  GÝlT úYiÓm.  

 

®NôWûQ NmUkRUôL    

 • ®NôWûQ A§Lô¬ ¨VU]m A±®dLlTP úYiÓm
 • ®NôWûQ SPdÏm CPm úSWm ùR¬®dL úYiÓm
 • ®NôWûQdÏ Øu]RôL ¨oYôL RWl× Nôh£Ls Th¥Vp  úLhL úYiÓm
 • ER®Vô[o úLhÓ ùTtßd ùLôs[ úYiÓm 

 

                                               ER®Vô[WôL                    

 

Co-worker                            Union rep.                                                        Advocate

                                          Rules/standing order                            presenting officier

(Normal)                            permits.                                                        is advocate.    

 

 •               ®NôWûQ SPjÕYÕ Tt± á± Ït\Yô°«Pm Ït\jûR  Jl×d ùLôs¡\ôVô Guß úLhL 

              úYiÓm

 

 

 •               ØR­p ¨oYôL RWl× Nôh£Lû[jRôu ®Nô¬dL úYiÓm  Ït\jûR¨Ú©dÏm ùTôßl×  

              ¨oYôLjûR NôokRÕ BÏm.

 •               GkR Nôh£ûV ®Nô¬dL úYiÓm Guß ¨oYôLjûR LhPôVl   TÓjR CVXôÕ.  á\lThP 

              Nôh£Lû[ YôTv ùNnVXôm קV  Nôh£ ùLôiÓ YWXôm.

 

 

 •               ¨oYôL RWl× Nôh£ Ø¥kRÜPu SUÕ RWl× Nôh£Lû[ ®Nô¬dL  úYiÓm. 
 •               úTô§V LôWQªu± B_WôL®pûX Gu\ôp exparte  JÚRûXThNUô] ®NôWûQ SPjRXôm   
 •               ®NôWQû«p BhúNTû] ùNnÕ ùY° SPl× ùNnRôÛm ex enquiry SPjRXôm. 
 •               ®NôWûQ A§Lô¬ Nôh£VjûR T§Ü TiQ ®pûX Gu\ôp    RY\ôL T§Ü Ti¦]ôp

              T§Ü RTôp êXm BhúNTû] ùNnRp   úYiÓm. 

 •               ®NôWûQûV úTô§V LôWQj§tLôL YônRô YôeLXôm    Sickman. Unavoidable reason
 •               bundh death   Nôh£ YW®pûX,  ©W§¨§ CpûX
 •               SUÕ RWlûT ¨Ú©dL úRûYVô] BYQeLû[ úLhÓ ùTtß   ®NôWûQ«p RôdLp

              ùNnV  úYiÓm.    

 

®NôWûQ SPjÕRp 

 •               Ït\jûR ¨Ú©dÏm ùTôßl× ¨oYôLjûR NôÚm.
 •               Material evidence êXm Rôu Nôh£VjûR ¨Ú©dL úYiÓm.
 •                 ×Lôo ùLôÓjRYo. 
 •               NmTYjûR úS¬p TôojRYo.
 •               ùRôPo×ûPV BYQeLs

 

 •               1.  YônùUô¯ Ej§WÜ                                    NmUkRlThP A§Lô¬
 •                                                           Nôh£Vm A°dL úYiÓm.
 •    2. GÝÕéoY Ej§WÜ                                    RôdLp ùNnV úYiÓm.
 •               3. XgNm YôeÏRp                                       XgNm ùLôÓjRYo.
 •               4. AYU§jRp                                            GÝj§p AYU¬VôûRVôL á±]ôp AkR L¥Rm 

                                                                                                  RôdLp               ùNnVl TP úYiÓm.

 •                 5.  RvRôúY_ýLû[ §ÚjÕRp                              RvRôúY_ý RôdLp ùNnVlTP úYiÓm.
 •                 6.  úYûXdÏ YWôûU                                               Attendance register
 •                  LY]dÏû\Ü ®TjÕ HtTPp                               KTC Car Accident checking  Inspecter evidence
 •               B¥hPo ¬lúTôoh A¥lTûP                               Conductor, is material evidence B¥hPo 

                                                                                                  ®Nô¬dLlTPúYiÓm.

 •               ØRp ¨ûX Nôh£Vm.                                          CWiPôm ¨ûX Nôh£Vm
 •               Original Document                                                         Xerox attested document  - Cross Examination.

 

 •               ªL Ød¡VUô]Õ. 
 •               Nôh£Vj§u úTô­jRuûU AmTXl TÓjRp CVÛm
 •               ØR²ûX Nôh£Vm leading question  úLhLáPôÕ
 •               Proff affidavit   RôdLp ùNnVXôm.
 •               BYQeLû[ T¥jÕ Nôh£Vm á\d áPôÕ.
 •               If not crossed  ØR²ûX Nôh£Vm EiûU Guß Htßd ùLôs[lTÓm.

 

®NôWûQ A§Lô¬ ¬lúTôoh.   

 •               ®NôWûQ«u úTôÕ SPY¥dûL ϱl× A°dLlTPúYiÓm
 •               Nôh£VeLs A¥lTûP«p ®NôWûQ A§Lô¬ Ø¥Ü GÓdL   úYiÓm. 
 •               LtTû], FdLm A¥lTûP«p Ø¥Ü CÚdL áPôÕ.
 •               CÚ RWl× Nôh£VeLû[ T¬£­dL úYiÓm.
 •               NkúRLj§u TXû] A°dL CVXôÕ.
 •               RiPû] ϱjÕ A±dûL«p á\dáPôÕ.
 •               ®NôWûQ A§Lô¬ A±dûL ùRô¯Xô°dÏ YZeLlThÓmARu ÁÕ LÚjÕû\

              YZeL úYiÓm.

 •               CpûX ùVu\ôp ©.Gu.ù_ Á\l ThPRôL BÏm.

 

RiPû] A°jRp

 •               CWiPôYÕ LôWQm LôhP úLôÚm A±®l× ¨ûXVôûQ«p   CÚkRôp UhÓúU 

              YZeLlTPúYiÓm.

 •               ®NôWûQ A§Lô¬ ¬lúTôoh ÁÕ LÚjÕû\ GuTÕ úYß II show cause Notices 

              GuTÕ úYß.

 •               ®NôWûQ A§Lô¬«p LiÓ©¥l×L°­ÚkÕ JÝeÏ SPY¥dûL GÓdÏm A§Lô¬ UôßTPXo.
 •               AlT¥lThP NUVj§p ®[dLm úLhL úYiÓm.
 •               LPkR LôX úNûY ϱjÕ ¨ûXVôûQ«p á\lTh¥ÚkRôp   Tôº­dL úYiÓm
 •               LPkR LôX úNûY ϱjÕ á\lThÓ ARu ÁÕ ®[dLm   úLhL úYiÓm
 •               A§LôWm TûPjRYúW RiPû] YZeL CVÛm
 •               Appellate authority can not issue order of punishment. 
 •               Order should be communicated.
 •               If rules provide appellate authority can increase of punishment.

 

RiPû] ϱjÕ 

 •               Ït\f NôhÓdÏ Ht\ RiPû] YZeLlTP úYiÓm
 •               RiPû] Gu] Guß ¨ûXVôûQ«p á\lTh¥ÚdLúYiÓm.
 •               A§L ThN RiPû] ùLôÓdLáPôÕ. 

 

 •               JÚ RYßdÏ 2 RiPû] áPôÕ  ùTôÕYô]ûY úXTo úLôoh¥p h¬lë]®p NUWN A§Lô¬

              Øu²ûX«p   YZdÏ ¨ÛûY«p CÚdÏm úTôÕ AàU§ ùTtß úYûX¿dLm   ùNnV 

              úYiÓm 1UôR NmT[m    T¦ ¨ûXûUL°p Uôt\m ùLôiÓ YkRôp ×Lôo ùNnVXôm.

              Labour Court /Tribunal AàU§ ùLôÓdÏm úTôÕPrima facie evidence RôuTôodÏm.

 

TôÕLôdLlThP  ùRô¯Xô°

 •               TôÕLôdLlThP ùRô¯Xô° ÁÕ SPY¥dûL GÓlTRôL CÚkRôÛmAàU§ Yôe¡PúYiÓm.

              protucted workman 1%subjected to union list September 30    ùLôÓdL úYiÓm.  

              15SôhLÞdÏØu¨oYôLm T§p A°dL úYiÓm.  T§p A°dLô®¥p deemed  protected

              man if the employer disputes a complained can be lodged with the labour officier valid for

              6 month. (labour officer order)  labour court can grant interim relief.

 

Before labour court.

-              Filing application under section 2 A(2), 2K.

-              2A(2) – Direct filing

-              2k Government reference.

-              AWÑ AàlT UßjRôp Uß T¬ºXû] Uà

-              writ of Mandamus.

-              2A(2)/ 33© (2)

-              Direct filing

-              YônRô úSôh¼v

-              Counter filing etc etc.

-              Labour Court.

-              In case of domestic enquiry valitity of domestic enquiry is decided

-              If not uitiated

 •               ùRô¯p RLWôß NhPm 1947
 •               ùRô¯p E\ÜLû[ ºoTÓj§PÜm ùRô¯p RôYôdLÞdÏ ¾oÜ LôQÜm EÚYôdLlThP NhPm
 •               ùRô¯p Gu\ôp Gu]  ®VôTôWm, ùRô¯p, ¨ßY]m úYûX Ï¥ûN   ùRô¯p EhThPÕ. 
 •               ùRô¯p RôYô   úYûX A°lTYoLÞdÏm ùRô¯Xô[oLÞdÏm,   ApXÕ úYûX 

              A°lTYÚdÏm ùRô¯Xô[oLÞdÏm CûPúV   úYûX ùRôPoTô], ¿dLm ùRôPoTô]

              ùRô¯p ¨ûXûULs NmUkRUô] ©WfNû]VôÏm.

 •               ùRô¯XLm.  ùRô¯p SûPùTßm ¨ßY]m - ©\ úYûXL°­ÚkÕ    R¦kÕ ©¬dL

              Ø¥ÙUô]ôp R² ùRô¯XLUôL LÚRlTÓm.  ©WRô]   SPY¥dûL ùRô¯XôL CÚkÕ ©\

              T¦Ls ©¬dL Ø¥VôR A[®tÏ   CûQkÕ CÚl©u JhÓùUôjRUôL ùRô¯XLm Guß

              AûZdLlTÓm.

 

 

 •               ùRô¯Xô°   AlWi¥v EhTP GkR STÚm §\ûU §\ûUVt\   ùRô¯p ÖhT T¦ 

              ¡[¬dLp úUtTôoûY T¦ ùNnTYoLs úYûX   ¿dLm BhÏû\l× ùNnVlThPYoLÞm  

              ùRô¯Xô° BYôo

 

-                 ®§ ®XdÏ   HoúTôoh úTô­v, úUú]_o ì1600ãlToûYNo.

       

 •               úYûX Lªh¥Ls                 -               100úToLÞdÏ úUpúYûX ùNnÙm ¨ßY]m

                                                        -              ùRô¯Xô° ØRXô° ©W§¨§jÕYm EiÓ A§L ThNm 20 úTo

              úRoRp êXm úRoÜ ùNnVXôm.

                                                        -               ùRô¯p E\Ü ¨XûUL°p Øuú]t\m LôQ CdLªh¥ ERÜm. 

 

 • NUWN A§Lô¬                   1.               úTfÑYôojûR êXm ¾oÜ LôiTôo.

                                                        2.               EPuTôÓ HtThPôp 12(3)

                                                        3              EPuTôÓ HtTPô®hPôp 12(4)

                                                        4               NmU²e TYo EiÓ

                                                        5               AWÑ Cߧ Ej§WÜ ©\l©dÏm.

 

úXTo A§Lô¬                               1.                2G. (2) úSW¥ Uà

                                                  2.                AWÑ BûQ êXm Uà

                            ¾ol× AWÑdÏ AàlTlThÓ YÚm.

 

h¬lë²p Bh©húW`u              1.                úTôdÏ úUXô] ùRô¯p RôYô + ùNhëp 3  CÚYÚm CûQkÕ

                                                                      SÓYo úLhTÕ.

                                           úXTo úLôoh A§LôWm EiÓ.

                  ®NôWûQ«u úTôÕ Aû]jÕ NeLeLÞdÏm Yônl×  

              ùLôÓdLlTÓm.

              -               ùRô¯p RôYôdϬVYo VôWô¡Ûm C\kÕ®hPôp

                  Yô¬ÑRôWo YZdûL ùRôPokÕ SPjRXôm.

              -               10© ùRô¯p RôYô      AàlTlTÓm úTôÕ AWÑ

                   £X ¨TkRû]Lû[ ®§j§P A§LôWm EiÓ.

              -               ¾ol× ùL_h¥p ©WÑWUô¡ 1UôRm L¯jÕ AØÛdÏ YÚm.

              -               ¾olTôûQ G§ojÕ        ùNnRôp 17© LúP£  NmT[m YZdÏ

                                                                      Ø¥Ùm YûW YZeLlTPúYiÓm

-               ¾ol× ApXÕ JlTkRm AØXôdLlTPô®hPôp ©¬Ü `u ¸r

                            ×Lôo ùNnVXôm.

-               úXTo úLôohÓdÏ RiPû]ûV Ïû\dL A§LôWm EiÓ  (11G)

-               ¨§TXuLû[ ϱjÕm úXTo úLôoh¥p Uà ùNnÕ Ej§WÜ

                                                                      YôeLXôm.  Ej§WÜ AØXôdLm LûXdPo êXm YÚYôn Y¬

                                                                      Yã­l× SPY¥dûL

 • NUWN A§Lô¬, úXTo úLôoh Øu× ùRô¯p RôYô ¨ÛûY«p

 

                            CÚdÏm úTôÕ T¦ ¨ûXûUL°p Uôt\m ùLôiÓ YWdáPôÕ.  

                                                                      AqYôß ùLôiÓ YkRôp ×Lôo ùNn§P úYiÓm.  ×Lôo Uà

                            ®Nô¬dLlTÓm.

-               JÝeÏ SPY¥dûL êXm úYûX ¿dLm ùNnYRôL CÚkRôp 1

                               UôR NmT[m 1úLôoh AàU§ ùTtßRôu ùNnV úYiÓm. 

 

JlTkReLs

                                          -               18(1) - CÚYÚm - JlTkR LôWoLû[ UhÓúU LhÓTÓjÕm.

                                          -               12(3) Aû]YûWÙm LhÓTÓjÕm, ApXÕ NUWN A§Lô¬ Øu× 

              JlTkRm ûLùVÝjÕ BÏm.

                                          -               Jl×d ùLôiP LôXm, CpûX ùVu\ôp 6UôR LôXm.

                                          -               Uß JlTkRm HtTÓm YûW TZV JlTkRm  ùRôPÚm.

                                          -               JlTkR LôXm Ø¥kÕ 2UôRm L¯kÕ JlTkRjûR WjÕ ùNnVXôm. 

 

úYûX  ¨ßjRm  -  LRYûPl×

 • 6UôRjÕdÏs úYûX ¨ßjRm ùNnV 14 Sôs Øu]±®l×
 • 14 SôhLÞdÏs úYûX ¨ßjRmùNnRp áPôÕ.
 • úYûX ¨ßjR Sôû[dÏ Øu]RôL ùNnRp áPôÕ.
 • NUWN úTfÑ YôojûR SPdÏm úTôÕ ApXÕ Ø¥Ütß 7 SôhLÞdÏs ùNnRp áPôÕ.
 • úXTo úLôoh¥p ©WfNû] CÚdÏm úTôÕ ùNnRp áPôÕ
 • HtL]úY úYûX ¨ßjRm SPkÕ ùLôi¥ÚkRôp LRYûPl©tÏ  úSôh¥v úRûY CpûX.
 • CWiÓ ¨oYô¡Ls ûLùVôlTªhÓ úSôh¥v AàlTlTP-     úYiÓm.

 

úXBl   Utßm   BhÏû\l×

 

 • NôRôWQ ¨ßY]m       -               100 úTodÏ úUúX T¦×¬Ùm¨ßY]m (100 úTodÏ Ïû\Ü (A)

                                                                           TÚYLôX ¨ßY]m) 

 

 • 1YÚPm ùRôPo T¦ Bt±VYoLÞdúL úXBl BhÏû\l× NmUkRUôL ®YWeLs ùTôÚkÕm.

 

 • 1YÚP ùRôPoT¦ GuTÕ  -                ùRôPof£VôL úYûX ùNnRp 190 SôhLs RûWdÏ ¸úZ T¦

                                                                      ׬TYo 240 SôhLs úYûX ùNnRYo.  úXBl LôXm,  UÚjÕY 

                                                                      ®Ól×, NmT[jÕPu ®Ól×, úYûX ®TjÕ ®Ól×, úTÚLôX

                                                                      ®Ól×, B¡VûY úYûX ùNnR SôhL[ôL LÚRlTÓm.  

 • úXBl
 • 50NRm NmT[m EiÓ    -                 AW£u Øu AàU§ ùTtßRôu (YôW ®Ól× ¿eLXôL)                                                                                            úXBl ùNnRp úYiÓm.(TYoLh,   úYi¥V§pûX.)

 

 

 • JlTkRm CÚl©u 45     -                 AW£u AàU§ úLôÚm Uà SLp    SôhLÞdÏ úUXôL           

                                                                      ùRô.N.©tÏ ùLôÓdLlTPúYiÓm. úXBl NmT[m ùLôÓdL

                                                                      úYi¥V§pûX.

 

 • 45 SôhLs L¯jÕ úRûYl  -  ûU²e Øu AàU§ úYi¥V ThPôp ¨oYôLm BhÏû\l× 

                                                                      §pûX úXBl A°jÕ 1UôRj   ùNnÕ ùLôs[Xôm. AàU§ 

                                                                      úLôW úYiÓm.

 

 

 • UôtßúYûX ùLôÓdLlThÓ   -               NkRolTm ùLôÓjÕ ®NôWûQ UßdLlThPôp 5ûUÛdÏs       

                                                                                    úUtùLôiÓ AWÑ AàU§  úXBl SxP DÓ¡ûPVôÕ.      

                                                                                    A°dLXôm UßdLXôm. CkREj§WÜ 1YÚPmAØp BÏm.

 

 • úYûXúSWj§p B_WôLô®¥p  -                60 SôhLÞdÏs AW£Pm    úXôBl SxPDÓ ¡ûPVôÕ.      

                                                                                    CÚkÕ T§p YW®pûXùVu\ôp AàU§ A°dLlThP

                                                     RôL LÚR úYiÓm

 

 • úYûX ¨ßjRm ApXÕ ©\    -                 AWÑ AàU§ A°dLúLôÚm Õû\«p ùUÕYôL úYûX        

                                                                                    ®iQlTj§û] T¬º­jÕ   ùNnRp LôWQUôL CÚkRôp                

                                                                                    AàlTXôm.   SxPDÓ ¡ûPVôÕ.

 

 • BhÏû\l× ¨TkRû]                      -                  BhÏû\l× 100úTodÏ úUp    úYûX
 • 1UôR úSôh¥v  1UôR NmT[m  -                JPôR úSôh¥v  3UôRNmT[m JqùYôÚYÚm No®vdÏ

                                                                                    15 Sôs SxPDÓ

 • AW£Pm ARtϬV Uà         -                  AW£u Øu AàU§ ùTtß RôdLp ùNnVlTh¥ÚdL

                                                                                    úYiÓm

 • 25´                            -                 AWÑ AàU§ A°dLXôm 25  ØR­Pm Øuà¬ûU           

                                                                                    UßdLXôm(®NôWûQdÏ©\Ï ¨ßY] Uôt\m SxPDÓ

 • 25  ©WNôWm                      -   60SôhLÞdÏ AWÑ T§pá\®pûXùVu\ôp AàU§

                                        A°dLlThPRôL LÚRlTÓm AWÑ Uß T¬ºXû]

                                                                                    ùNnVXôm.  DÏAàlTXôm

 

 • 15Sôs SxP DÓ JÚYÚP   No®vdÏ

 

              ¨ßY]m êPp                                ¨ßY]m êPp

 

                 60Sôs úSôh¥v ùLôÓjÕ                       90 SôhLÞdÏØu AàU§

                 AWÑdÏ GÝRúYiÓm.                           ùT\ úYiÓm.

 

 

              50 úToLÞdÏ Ïû\YôL CÚk                   60 SôhLÞdÏs T§pYW®p-

                 Rôp ¨TkRû](1) úRûY«pûX                  ûXùVu\ôp AàU§ A°d-

                 LhÓUô]m T¦dÏm ¨TkRû]                  LlThPRôL LÚRlTÓm.

                 (1) úRûY«pûX                                     

 

 • ®TjÕ, C\l× LôWQUôL êX                                  AWÑ UßT¬ºXû] ùNnÕ

      AWN AàU§dLXôm.                              AàlTXôm.

 

 • 25  ©WNôWm                                                        êPp 3UôRm A§LThN SxPDÓ 

                                                                                ¨§ùSÚdL¥, vPôd  úNÚRp ûXù^uv Ø¥jRp,

                                                                                     ùUh¥¬VpCpûX G²p APeLôÕ. 

 

 • ùRô¯p RôYô SPY¥dûLL°p TeùLÓj§P ©W§¨§jÕYm.
 • ùRô¯Xô° Eßl©]WôL Es[ NeL ¨oYô¡. NeLm CûQkÕs[ NmúU[] ¨oYô¡.
 • ØRXô°Ls NeL ¨oYôL, NeúU[] ¨oYô¡
 • NeL Eßl©]WôL CpXô®hPôp GkR ùRô¯tNeL ¨oYô¡ ApXÕ GkR ùRô¯Xô° (AúR

   ¨ßY]j§u êXm ©W§¨§jÕm  ùNnVXôm. 

 • Yd¸p YW áPôÕ.
 • AÓjR Yô§«u AàU§úVôÓ Yd¸p ûYjÕ ùLôs[Xôm.

 

           úXToúLôoh              h¬lÙ]p(3YÕ ùNh¥p)

 

 

 • ¨ûXVôûQ«u ¸r                              NmT[m

   ©\l©dLlThP Ej§WÜ                          AhYôuv

                                                     úYûXúSWm

 • ¨ûXVôûQ ®[dLm                            ÄÜ NmT[m

   ϱjR Uà                                       úTô]v, ©Gl, ¡WôLh¥

 

 • úYûX¿dLm ùNnVlThP                         JÝeLSPY¥dûdLô] ®§

   ùRô¯Xô° ùRô¯pRôYô                          BhÏû\l× êPp

 

 • YZdLUô] SûPØû\ WjÕùNnRp                 ¸úWÓ YûL
 • úYûX¨ßjRm LRYûPl×  NmUkRUô]Õ.
 • 3YÕ ùNhë­p ϱl©PôRÕ. 

 

 

 

 

 

Øû\Yt\ ùRô¯Xô[o SPY¥dûL.

 

      ùRô¯Xô[o RWl©p                 ØRXô° RWl©p

 • NhP ®úWôR úYûX ¨ßjRj§û]      NeL úNoRp, áhÓúNW

   FdÏ®jRp.                          E¬ûUdLô] ùNVpTôh¥p

 • úYûX ¨ßjRj§p LXkÕ ùLôs[ô     RûX«ÓRp, AfÑÚjRp,

   RYoLû[ U±Vp ùNnRp              úYûX ¿dLm ùNnRp

                                         £XÚdÏ NÛûLA°jRp

 • Ae¸L¬dLlThP ë²V]ôL CÚkÕ   ØRXô° ùRô.N.Lôm©jR

   ¨oYôLjÕPu úTN UßjRp.            ¨§ER® ùNnRp, ©\

 • ùUÕYôL úYûX ùNnRp, _ÃWô       NÛûL ùNnRp

    AUokÕ úLôW

-  ØRXô° ÅhÓ Øu× BolTôhPm                  JÚ ùRô.N Y[odL©\odÏ

   ùNnRp

 • ùNôjÕdL°u úNRm ®û[®jRp     T¯YôeÏRp
 • úYûXdÏ ùNpÛm F¯Vû\        ¨WkRW úYûXLû[ JlTkRLôWoLÞdÏ ùLôÓjÕ

   AfÑßjÕRp                        úYûX¨ßjRjûREûPjRp Fo Uôt\m ùNnRp

                                        úYûX¨ßjRj§p CÚdÏm ùRô¯Xô°L°Pm Gݧ

                                        úLhPp. RtLô­L úLÑTp ùRô¯Xô°VôL ¿iP LôXm

                                        ûYjRp

 

                                        ®NôWûQ«p G§WôL Nôh£Vm ùNôu]RtLô]

                                                                                    SPY¥dûL GÓjRp. úYûX¨ßjRj§u úTôÕ

                                        Bs GÓjRp  ¾ol× JlTkRm AØpTÓjR UßjRp

                                        Ae¸L¬dLlThPNeLjÕPu úTN UßjRp

 

                                         XôdLl ùNnRp.

 

©Wô®ùPih Tih NhPm 1952

 • 20 úToLÞdÏ úUtThPYoLs T¦×¬Ùm ¨ßY]UôL CÚdL   úYiÓm.
 • AWÑ A±®dûL êXm Ïû\YôL úYûX ùNnÙm ¨ßY]j§tÏ   ApXÕ ¨oYôLm ùRô¯t

   NeLm CûQkÕ ®iQl©jRôp CfNhPjûR ®vR¬dLXôm.

 • AØXôdLj§tÏ ©\L 20 Ïû\kRôÛm NhPm ùTôÚkÕm.
 • TeÏ ùRôûL 10NRm
 • ©Gl ùTuNu §hPm
 • ùPlTô³h ­eLh CuãWuv v¸m 

 

 

 

ùRô¯t NôûX NhPm 1948

 • TôdP¬ 10 ApXÕ ARtÏ úUtThPYo úYûX ùNnÙªPm  ªuNôWm TVuTÓjRlTPp.
 • EtTj§ T¦ EtTj§ UôtßRp, úTd¡e TVuTôÓ    ®tTû] úTôdLYWjÕ Es°hP

   T¦L°p ªuNôW EtTj§

 • ÑLôRôWm ÑjRUôL ûYjÕ CÚdL úYiÓm, ùYlT¨ûX A§L¬dLôª­ÚdL SPY¥dûL

    GÓdLlTP úYiÓm.  JÚ JodLÚdÏ 500 L] A¥ CPm JÕdLlTP úYiÓm.

 

                           Ï¥ Ri½o, HtTôÓ úYiÓm. 200dÏ úUp

                                ùRô¯Xô° CÚkRôp úLôûP«p Ï°okR¿o

                                ùLôÓdLàm. 

                                Ldáv YN§ ùNnÕ ùLôÓdLlTPúYiÓm.

                                          TôÕLôl×úYûX) HtTôÓLs ùP`û] Ñt±   CÚdL úYiÓm.

                                JqùYôÚ YûLVô]  ª£àdÏ JqùYôÚ YûLVô] TôÕLôl× HtTÓjÕYÕ.

                                Li TôÕLôdLlTP TôÕLôl× NôR]m ùLôÓdLlTP úYiÓm.

                                1000 ùRô¯Xô[oLÞdÏ úUp úYûX ùNnÙm CPeL°p                

                                          TR®«Pm úTôP  úYiÓm. 

                                          SXu ÕûYdÏm YN§Ls, Õ¦Lû[ EXojÕRp TôÕLôjRp EhLôW

                                          CPYN§, ØRp £¡fûN ùTh¥Ls

 

 • 500dÏ úUtThP ùRô¯Xô[oLs úYûX ùNnRôp Bl×Xuv   YN§ úYiÓm.
 • 250dÏ úU­ÚkRôp úLu¼u YN§ úYiÓm, JnÜAû\.
 • 30 úTodÏ úUp ùTiLs úYûX ùNnRôp ¡fNu YN§úYiÓm úYûX úSWm
 • YôWj§p 48 U¦ úSW úYûX
 • YôWj§p ØRp Sôs KnÜ ApXÕ 1,2 UôRj§p Uôtß ®Ól×   ùLôÓdLlTPúYiÓm. 
 • 5 U¦dÏ úUp ùRôPokÕ úYûX YôeL áPôÕ Ïû\kRThNm   AûW U¦ úSW KnÜ
 • 10 AûWU¦dÏ úSWj§tÏs úYûX úSWm AûUVúYiÓm. 
 • JÚSô°p 9U¦úSWm ApXÕ YôWj§p 48U¦ úSWm CWh¥l× NmT[m ùLôÓdLlTPúYiÓm.
 • JúW NUVj§p 2 ¨oYôLj§p úYûX ùNnRp áPôÕ.
 • ªûL úSWjûRÙm úNojÕ YôWj§p 60U¦dÏ úUp úYûX ùNnVd áPôÕ.
 • 3UôRj§p J¥  50U¦ úSWj§û] A§L¬dL áPôÕ.
 • LôûX 6U¦dÏ Øu CWÜ 7dÏ ©\Ï ùTiLs AUojRd áPôÕ.

 

Cû[Oo úYûX

 • 14YVÕ éoj§VûPVôRYo úYûXdÏ AUojRd áPôÕ.
 • 4AûWU¦ úSW A§L úYûX.
 • CW®p úYûXùNnRp áPôÕ

 

BiÓ ®Ól×

 

   240 SôhLs úYûX ùNn§ÚkRôp (JÚ LôXiPo Bi¥p) 1-20 ®Ól× EiÓ

 • £ßYodÏ 1 - 15 ®Ól× EiÓ
 • úXBl, úTßLôX®Ól×, úYûX ùNnR SôhL[ôL LÚRlTÓm.
 • úYûX¿dLm, WôË]ôUô ùNnRôp Tôd¡ ®Ól× NmT[m YZeLlTP úYiÓm.
 • 15 Sôs úSôh¥v ùLôÓjÕ GÓdL úYiÓm.  UÚjÕY LôWQj§tÏ úSôh¥v úYi¥V§pûX.

 

LûPLs Utßm ¨ßY] NhPm  

 • ¡WôU TgNôVjÕ ¿eLXôL Es[ Aû]jÕ CPeLÞdÏ CÕ ùTôÚkÕm.

 

Ïû\kR ThN á­ NhPm 1948  

 • Ïû\kR ThN á­ûV Ej§WYôR TÓjÕYRtLô] NhPm

             

úTßLôX NÛûL NhPm 1961

 

- ùTi ùRô¯Xô[oL°u SXàdLô] NhPm         

- ùP­Y¬dÏ Øu]RôL Es[ 1Bi¥p 80 SôhLs úYûX ùNn§ÚdL úYiÓm.  úXBl,

  AWÑ   ®ÓØû\ NmT[jÕPu  á¥VÕ. 

 • 12 YôWeLs NÛûL EiÓ.  ùP­Y¬dÏ 6YôWm Øu]RôLÜm   ARtÏ©\Ï 6 YôWm                     

   UhÓm 

 • ùTi C\kÕ ®hPôp C\kR Sôs YûWdÏm ùLôÓdLlTPúYiÓm.
 • ÏZkûR ùTt\ ©u ùTi C\kÕ ®hPôp ÏZkûR E«ÚPu CÚkRôp ØÝYÕUô]

    NÛûL ùLôÓdLlTP úYiÓm ApXÕ ÏZkûR C\dÏm  YûWVô] LôXj§tÏ  

    ùLôÓdLlTPúYiÓm. 

 • úTß LôX NÛûL úLô¬ úSôh¥v ùLôÓdL úYiÓm.  GkR úR§«p ùP­

    Y¬ SPdÏm Guß á\ úYiÓm.  ÏZkûR ©\kRùRuTÕ úSôh¥v ùLôÓdL úYiÓm.

 • ÏZkûR ©\lTRtÏ Øu]RôL Es[ 6YôW NmT[m Nôu±Rr ùLôÓdLlThPôp Øu]RôLúY   

   ¨oYôLm ùLôÓdL úYiÓm.

 • ÏZkûR ©\kR ©\Ï Nôu±Rr ùLôÓjR 2 SôhLÞdÏs NXûL  ¨oYôLm YZeL úYiÓm.
 • úSôh¥v ùLôÓdLlTPôR ThNR§p 1Gl Ej§W®u úT¬p  ùLôÓdLlTP úYiÓm.
 • úSôh¥v Nôu±Rr ùLôÓjR ©u× NÛûL YôeLôUp ùTi C\kÕ úTô]ôp Yô¬Ñ ApXÕ

    SôªûLdÏ ùLôÓdLúYiÓm.

6YôW NmT[m úTôL úTô]v ì250- ùLôÓdLTP úYiÓm.  ùP­Y¬dÏ Øu×   ©u× hÃhùUiP ¨oYôLm ùLôÓdLôRThNj§p

  

 • LÚ£ûRÜ -Nôu±Rr ùLôÓjRôp - LÚf£ûRÜ Sô°­ÚkÕ 6   YôW NmT[m ùLôÓdLlTPúYiÓm. 
 • LtTLm, ÏZkûR ©\l×, LÚf£ûRÜ úTôu\ LôWQeL°]ôp   EPp SXm

 

 

 • CpûX Gu\ôp Nôu±Rr ùLôÓjRôp áÓRXôL 1  UôRm YûW NmT[jÕPu ®Ól× ùLôÓdLXôm. 
 • ÏZkûR ©\kR ©\Ï úYûXdÏ ùTi ùNu\ôp YZdLUô]     úTôL CWiÓ Øû\ úTàYRtLôL

   15ª²h úSWm   ùLôÓdLlTP úYiÓm. ÏZkûR 1 YVÕ YûW Y[Úm YûW úTß LôX ®Ól©p  

   CÚdÏm úTôÕ úYûX ¿dLm GkR Øû\«Ûm ùNnRp áPôÕ.  AqYôß ùNnRôp AÕ NhP 

   ®úWôRUô]Õm BÏm.  úTßLôX NÛûL GkR A[Üm Ïû\dL áPôÕ.

 • RYßdLôL úYûX¿dLm ùNnRôp NÛûL UßdLXôm.
 •               Ußl× NmUkRUôL 60 SôhLÞdÏs AlÀp ùNnV  úYiÓm.
 • úTßLôX NÛûL TQj§­ÚkÕ GkR®R ©¥jRØm ùNnRpáPôÕ
 •                       C§p A§Lô¬Ls BYôoLs.
 • CYoLs Ej§WÜ ÁÕ 3 SôhLÞdÏs AlÀp ùNnV úYiÓm
 • úTßLôX NÛûL LôXj§p úYß GeÏm úYûXùNnRp áPôÕ.
 • AqYôß úYûX ùNnRôp NmT[m ¡ûPVôÕ.

 

R.Sô. ©ûZl é§Vm YZeLp  NhPm 1981

 • JÝeL SPY¥dûLûV Jh¥ RtLô­L úYûX ¿dLm ùNnVlTÓYoLÞdÏ ©ûZlé§Vm

    YZeÏRp ùRôPoTô] NhPm.

 

VôÚdÏ ùTôÚkÕm.  LûPLs, TôdP¬,

      

        AWÑ ¨ßY]eLÞdÏ CÕ ùTôÚkRôÕ

        ùT¬V Õû\ØLm, W«púY ùTôÚkRôÕ. 

 

A[Ü                    90 Sôs       50NRm

                                    120 Sôs       75NRm

                             180 Sôs      100NRm 

 

                   ÁiÓm úYûX ùLôÓdLlThPôp ApXÕ ¥vªv ¿eLXôL ©\ RiPû] YZeLlThPôp RtLô­L úYûX ¿dL LôXj§tÏ ØÝ NmT[m ùLôÓdLlTP úYiÓm. 

 

 • NmT[m YZeLlTÓm Sô°p YZeLlTP úYiÓm.
 • 1YÚPj§tÏs Uà RôdLp ùNnV úYiÓm. 
 • 1YÚm Rôi¥]ôp LôX RôURm ®[dLlTP úYiÓm.
 •                            ¨oYôLm T§Ü ùNnYRôL CÚkRôp

    TQjûR ùNÛj§ ®hÓ Rôu AlÀp ùNnV CVÛm.

 • úXTo Lª`]odÏ Øû\ÂÓ ùNnRôp úYß BÞdÏ Uôt\Xôm.
 • NhPjûR ÁßTYoLÞdÏ 3UôR £û\j RiPû] (A) ì1000
 1. CWiÓm ®§dLXôm.

 

 

 • ùRô¯t NeL NhPm 1926.
 • ùRô¯t NeLjûR T§Ü ùNnYRtLô] NhPm.
 • ùRô¯t NeLm Gu\ôp Gu]?

 

                 ùRô¯Xô° - ùRô¯Xô°    E\ÜLû[ JÝeÏTÓjÕYRtÏ

                 ùRô¯Xô° - ØRXô°      EÚYôdLlThP ¨WkRW-RtLô­L

                 ØRXô°   - ØRXô°      Uô] úNodûL.

 

 • 2, 3.ùRô¯tNeLeLû[ Es[Pd¡V ùRô¯tNeLeL°u
 • NmúU[]m C§p APeÏm.
 • NeLjûR T§Ü ùNnTYo
 • T§Ü ùNnRp 7úTo ApXÕ ARtÏúUtThPYo ®iQl©dL    úYiÓm.  ùRô¯tNeL 

   ®§LÞPu 7úTo NmUkRlThP ®TWm,   ¨oYô¡, YWÜ ùNXÜ LQdÏ úTôu\ ®TWeLs ùLôÓdL

   úYiÓm. LhPQm ì100=  1YÚPm L¯jÕ T§Ü ùNnYRôL    CÚkRôp YWÜ ùNXÜ LQdÏ

   LPu ùNôjÕ ®TWm LôhPlTP úYiÓm.

 • G]úY 1YÚPj§tÏs[RôLúY T§Ü ùNnV úYiÓm.
 • 7 úToLÞdÏm úYûX ùNnTYoL[ôL CÚdL úYiÓm
 • 7úT¬p ùNVXô[o CÚdL áPôÕ.
 • ¨oYô¡Ls -  JmTo EhTP B¥hPoApX.
 • T§Ü ùNnV UßjRôp AlÀp ùNnVXôm. (60SôhLÞdÏm )
 • úTô­Vô] T§Ü ApXÕ BiP±dûL AàlTô®hPôp úSôh¥v  ùLôÓjÕ T§ûX

    WjÕ ùNnVXôm.

 • Ït\m ùNnYRtLô] JlTkRm ¿eLXôL GkR JlTkRm úTôhPRtLôL ùRô¯t NeLeL°u ÁÕ

   I©£ ©¬Ü 120 ©u ¸r Ri¥dL CVXôÕ.

 • ùRô¯p ®VôTôWm ùNnRp, úYûX ùNnRp úTôu\ E¬ûULÞdÏ CûPë\ôL CÚkRôo Guß

   ùRô¯t NeLeL°u ÁÕ ¨oYô¡Ls ÁÕ £®p YZdÏ úTôP Ø¥VôÕ.

 • 15 YVÕdÏ úUtThPYo  Eßl©]WôLXôm.
 • 50 NRm ùY°Vôo LÜWY Eßl©]Wô¡  ¨oYô¡VôL CÚdLXôm.
 • CWiÓ NeLeLû[ Ju\ôdÏRp
 • 50NRm
 • ùTVo Uôt\m                  -  ùNVXô[o Utßm 7úTo úNokÕ ®iQ©dLúYiÓm,

    LûXjRp                      -  Ju\ôdÏRp

 • 250 Eßl©]oLÞdÏm CÚkRôp ùNnVXôm.  ARtÏ úUp CÚkRôp        ûYjÕ ùNnV

   úYiÓm.

 

 

 

 

T¦d ùLôûP YZeLp NhPm  1972

   LÚûQ A¥lTûP«p Øu× YZeLlThPÕ. + XôTm

 • RtúTôÕ                   YZeLlTÓ¡\Õ.
 • AWÑ ¨ßY] F¯Vo

 

NmT[ ThÓYôPô NhPm 1936

  

              NmT[m JÝeLôL ùLôÓdLlTPÜm úRûYVt\ NhP®úWôR    ©¥jReLû[ ùNnV áPôÕ GuTRtLôLÜm EÚYôdLlThPNhPm

 •               TôdP¬, ùRô¯XLeLs EtTj§ úYûXLs LhÓUô]m, TôûRLs    Ri½o ®¨úVôLm 

              ªuEtTj§ ùNnÙm CPeL°p T¦ ׬úYôo - 3UôR úSôh¥v ùLôÓjÕ AWÑ GkR

              ¨ßY]jûRÙm   CûQdLXôm. 

 •               ì1600 UôR NmT[m EhThP ùRô¯Xô°
 •               UôR Ø¥kÕ 7YÕ Sôs 10YÕ Sôs Ø¥YRtÏs NmT[m YZeLlTP úYiÓm
 •                 ©¥jRm NmT[j§p ©¥jRôp UhÓm Rôu ApX ¨oYôLj§tÏ    ùRô¯Xô° ùNÛjÕm 

              Aû]jÕ TQm ThÓYôPôdLÞm ©¥jRm Gu\ ®Vôd¡Vô]j§p APeÏm - NmT[j§û]

                  Ïû\jÕ YZe¡]ôÛm AÕ ©¥jRm BÏm.

 •               ûTu, BpùNih, YN§LÞdLô] ©¥jRm, AhYôuv, LPu  I¥,       úLôoh Ej§WÜ

              ©WLôWm  ë²Vu NkRô

 •               ùYôod úXôu Ïû\Ü BR]ôp NmT[ ©¥jRm - ©¥jRm BLôÕ
 •               LhÓûW LPu CÚkRôp UhÓúU 75NRm ©¥jRm ùNnVXôm
 •               Ut\T¥ 50NRm NmT[©¥jRm UhÓúU ùNnV CVÛm.
 •               ATWôRm  ùRtÏ Guß AàU§ Yôe¡ CÚdL úYiÓm
 •               T§p á\ NkRolTm ùLôÓdLlTP úYiÓm.
 •               3NRm A§L ThN ATWôR ùRôûL                60 SôhLÞdÏ ©\Ï ®§dLlThP ATWôR ùRôûLûV

              ©¥jRm ùNnV áPôÕ.  ¾V Lô¬Vm SPkÕ 60SôhLÞdÏs ATWôRm    ®§dLTP úYiÓm.

 • úNRôWm-SxPm                   dϬV ©¥jRm ùNnVlTP úYiÓm.

                        YônlT°dLlTP úYiÓm

 

NmT[ ThÓ YôPô A§Lô¬

 • 1YÚPj§tÏs Uà RôdLp ùNnVlTP úYiÓm
 • 1YÚPj§tÏ ©\L úTô§V LôWQm á\lTP úYiÓm

 

SxP DÓ

 

              UôYhP ¿§ Uu\m - 2 SôhLÞdÏs ùNnRp úYiÓm

 

 

 

ùRô¯p ¨ßY] (¨ûXÙ¬ûU) NhPm

  

              ùRô¯Xô[oLÞdÏ T¦ ¨ûXûULû[ EÚYôd¡P EÚYôdLlThP NhPm

 •               100 úTodÏ úUp úYûX ùNnÙm ¨ßY]m
 •               Aû]jÕ TôdP¬Ls
 •               50 úToLÞdL úUp T¦×¬Ùm ¨ßY]eLÞdÏ ùTôÚkÕm
 •               NhPm YkR 6 UôRj§tÏs Uô§¬ ¨ûXBûQ RôdLp ùNnVlTP úYiÓm.
 •               No¥ûT ùNnVlTPôRYûW UôPp Gv.J. ùTôÚkÕm
 •               ùRô¯t NeLeLÞdÏ A±®l× ùLôÓjÕ LÚjÕdLû[ úLhÓ    Cߧ Ej§WÜ ©\l©lTôL

              ùRô¯tNeL CpûXùVu\ôp    ùRô¯Xô[oLs Nôo©p JÚ ©W§¨§ 6 UôRj§tÏ JÚØû\

              §ÚjRm ùRô¯tNeL úLôWXôm.  ¨oYôLm úLôWXôm.  R²lThP ùRô¯Xô° áP úLôWXôm.

 •               30 SôhLÞdÏs ùRô¯Xô[o ¿§Uu\j§p AlÀp ùNnVXôm.
 •               ©ûZlé§Vm YZeLp                  50NRm  90YûW

                                             75NRm 110YûW

                                           100NRm 180YûW

 •               ¨ûXVôûQ«u ®[dLm úLôWúYiÓUô]ôp, úXTo úLôohÓdÏ    ®iQlTm ùNnÕ 

              ®[dLm úLôWXôm.

 

Gu] Gu] T¦¨ûXûULs ϱjÕ ¨ûXVôû] á\úYiÓm

 

   ùRô¯Xô[oL°u YûL, NmT[m, ®ÓØû\ ϱjRRLYp, µlÓ ®Ól× YZeLp, BûXêPp §\jRp úYûX¿dLm ¾V SPjûRLs YVÕ JnÜ

 

           -  C.Gv.I NhPm 1943

  

 • ®Vô§, úTßLôXm úYûX«u úTôÕ ®TjÕ úTôu\ NUVeL°p

   £X NÛûLLs YZeLp

 • ESI  Committee at Dt level  stated all level
 • Contribution            Employees               Employer             

 

JlTkR ùRô¯Xô[o (JÝeÏlTÓjRp J¯jRp) NhPm 1970             

 • JlTkR ùRô¯Xô[Lû[ úYûXdLÏ AUoRp JÝeÏTÓjÕm   J¯jRp ùNn§PÜm
 • 20 ApXÕ ARtÏ úUp úYûXùNnÙm ¨ßY]eL°p Rôu CÕ ùTôÚkÕm JlTkRd LôWo
 • CÕ GlúTôRôYÕ ApXÕ úLÑYp T¦LÞdÏ ùTôÚkRôÕ
 • AhûY N¬ úTôoÓ - Ø¥Ü ùNnÕRôu AWÑdÏ £Tô¬Ñ ùNnÙm ARu©u]úW JlTkR Øû\ 

   Ø¥ÜdÏ ùLôiÓ YWlTÓm JlTkRdLôWÚm ¨ßY]Øm    T§Ü ùNnÕ ûXùNuv Yôe¡

   CÚdL úYiÓm

 

 

 • ùRôPokÕ SûPùTßm T¦, ¨WkRW Uô] T¦L°p JlTkR   Øû\TVu TÓjRd áPôÕ.  CûR

   LQd¡p GÓjRôp ûXùNuv  YZeLlTÓm

 • 100 úTodÏ úU­ÚkRôp úLi¼u
 • CWÜ ReL úS¬hPôp KnÜ Aû\ úYiÓm
 • Ï¥¿o TôjÚm YN§ ùNnÕ ùLôÓjRp ØRp £¡fûN ùTh¥
 • NmT[m YZeLÛdÏ ØRuûU úYûX A°lTYúW ùTôßl× ©W§¨§ Øu× Rôu NmT[m

    YZeLlTP úYiÓm.

 • JlTkRdLôWo NmT[m YZeL ®pûX Gu\ôp     YZeLúYiÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7